สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 7 9 16 1
ป.2 3 6 9 1
ป.3 2 6 8 1
ป.4 10 2 12 1
ป.5 7 8 15 1
ป.6 16 7 23 1
อ.2 5 6 11 1
อ.3 11 7 18 1
รวม 61 51 112 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 7 9 16 นางสาวโสพิน พุทธิมา
ป.2/1 3 6 9
ป.3/1 2 6 8
ป.4/1 10 2 12
ป.5/1 7 8 15
ป.6/1 16 7 23
อ.2/1 5 6 11
อ.3/1 11 7 18
รวม 61 51 112