นางสาวดารารัตน์ อยู่ลือ

พนักงานราชการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 28/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081603XXXX
 • Facebook : dararut yulue
 • Email : may___amw@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านร่องเผียว
 • ประเภทบุคลากร : พนักงานราชการ
 • ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่