นางสาวมิธทิรา แก้วร่วง

ครูชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 03/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 061435XXXX
 • Facebook : mithira katoy
 • Email : mithira.katoy@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านร่องเผียว
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 47
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 92505040432505
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : S.W.B

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่