นางเบญญา แซ่ลิ้ม

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 02/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087898XXXX
 • Facebook : Nidandnud Siera
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านร่องเผียว
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1027
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 9267300432673
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่