นางสาวธิติมา ไวยะกา

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 09/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088236XXXX
 • Facebook : som titima
 • Email : som_3b@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านร่องเผียว
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 7677
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่